RIP Paul Drui


23 September 2023

Et ass mat dem greissten Bedaueren dass mer den Doud vun eisem Vize-Präsident, Spiller an Frend Paul Drui matdeelen.